BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) NEDİR?


“5627 SayılıEnerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

– Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir.

– Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından -hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır.

– Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

– Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur.

– Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık birincil enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması halinde, bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde bir yıl içinde yenilenir.

– Enerji Kimlik Belgesinin, binanın tamamı için hazırlanması şarttır.

– Ayrıca, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir.

– Enerji kimlik belgelerinin düzenlenmesinden, yetkili kuruluşun ilgili personeli ve yetkili kuruluş adına kuruluşun sahibi veya yöneticisi müteselsilen sorumludur.

– Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.

– Alım, satım, kiralama gibi işlemlerde tercih sebebidir.

– Enerji yatırımlarının doğru yere yapılmasını sağlar.

– Önümüzdeki dönemde devlet tarafından uygulanacak Enerji Verimliliği Teşviklerinden yararlanabilmeyi mümkün kılar.

PAKSOY ENERJİ LTD. ŞTİ. olarak yeni tasarlanmış binalarınıza Enerji Kimlik Belgesi hazırlamaktayız.